Furikake Triângulo Katsuomirin (Peixe Bonito) 36g - Urashima