Hashi Waribashi de Bambu 20cm com 100 pares - L Seki